Obchodní podmínky

Veřejné obchodní podmínky

obchodní společnosti

Affilák s.r.o.
se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 04572394,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 249968

pro poskytování zejména poradenských a konzultačních služeb.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Affilák s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, identifikační číslo: 04572394, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249968 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb či rámcové smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a třetí osobou (dále jen „objednatel“). Poskytovatel provozuje a poskytuje informace také na webové stránce umístněné na internetové adrese onlinestudovna.cz (dále jen „webové stránky“).
  • Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat služby od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít nejen v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. poskytované služby
  • Předmětem poskytovaných služeb dle těchto obchodních podmínek jsou zejména:
   • a) služby poskytované v oblasti poradenských, konzultačních služeb, a to i elektronickou cestou (dále jen „konzultační služby„). Standardně jsou tyto konzultační služby objednány na základě objednávky, případně poskytovány na základě smlouvy s objednatelem.
   • b) služby ve formě internetových vzdělávacích kurzů (dále jen „Kurz“). Standardně je Kurz objednáván na základě objednávky, případně poskytován na základě smlouvy s objednatelem.

(konzultační služby a Kurz, dále jen „služby“)

 1. uzavření smlouvy
  • Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen služeb. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Pro objednání služeb může objednatel vyplnit objednávkový formulář ve webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • – objednávaných službách,
   • – způsobu úhrady ceny služeb (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky před odesláním. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.
  • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon objednatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané služby, cenu služeb, osobu objednatele, způsob úhrady ceny služeb, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení objednatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  • Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí např. elektronickou poštou, a to na objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).
  • Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (druhy služeb, výše ceny služeb) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Návrh smlouvy ve formě objednávky má platnost 30 kalendářních dnů.
  • Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednatelem např. elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle objednatele např. na elektronickou adresu objednatele pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko objednatele.
  • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací objednatele např. prostřednictvím elektronické pošty.
  • Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. cena SLUŽEB a Platební podmínky
  • Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle smlouvy může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
  • – bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č.2100910342/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet poskytovatele“);
  • – bezhotovostně prostřednictvím platebního systému SimpleShop;
  • – bezhotovostně platební kartou.
   • Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se cenou služby i náklady s dodáním služby.
   • Poskytovatel může požadovat od objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu služby předem.
   • V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy.
   • V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
   • Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé ceny ještě před poskytnutím služeb objednateli.
   • Případné slevy z ceny služby poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.
   • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednatel po uhrazení ceny služby a zašle jej např. v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.
   • V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.
   • Sjednaná smluvní pokuta z prodlení se zaplacením peněžitého závazku má výlučně sankční charakter a její zaplacení se nedotýká nároku poskytovatele na plnou náhradu škody vzniklé s prodlením s placením ze strany objednatele.
 1. odstoupení od smlouvy
  • V případě odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek si strany vrátí vzájemná plnění. Odstoupí-li objednatel od smlouvy neoprávněně, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé poskytovateli je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení ceny služby.
  • Do doby poskytnutí služby objednateli je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli cenu služby bez zbytečného odkladu, a to např. bezhotovostně na účet určený objednatelem.
 2. dodání SLUŽEB
  • V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno služby poskytnout opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným poskytováním služeb, resp. náklady spojené s jiným způsobem poskytování.
  • Je povinností objednatele umožnit poskytovateli ve sjednaném termínu poskytovat objednané služby a poskytnout nezbytnou součinnost k řádnému poskytnutí těchto služeb./li>
 3. Práva z Vadného plnění
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a násl. občanského zákoníku.
  • Poskytovatel odpovídá objednateli, že služby při budou poskytovány řádně a včas. Zejména poskytovatel odpovídá objednateli za obvyklé vlastnosti poskytovaných služeb.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u poskytovatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele reklamaci služeb.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele.
  • Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu ani újmu, pokud ke škodě nebo újmě došlo zásahem vyšší moci.
 4. další práva a povinnosti smluvních stran
  • Objednatel bere na vědomí, že způsob poskytování služeb a činností poskytovatele jsou předmětem know-how (obchodního tajemství) poskytovatele, které chrání a utajuje, které není běžně dostupné a které představuje ekonomickou hodnotu v jeho vlastnictví. Smlouva, objednávka ani tyto VOP nezakládají pro zadavatele žádná práva k know-how poskytovatele. Objednatel se zejména zavazuje toto know-how nijak nevyužívat a nepředat je ani je nezpřístupnit třetím osobám. Tento závazek zadavatele trvá po celou dobu trvání spolupráce mezi smluvními stranami podle smlouvy nebo objednávky a následně ještě po dobu 5 (pěti) let od ukončení spolupráce mezi smluvními stranami.
  • Objednatel bere na vědomí, že v případě poskytování většiny služeb ze strany poskytovatele, jsou tyto služby autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.
  • V případě, že objednatel poruší závazek know-how (obchodního tajemství) poskytovatele nijak nevyužívat, nerozšiřovat a nepředat je ani je nezpřístupnit třetím osobám, zavazuje se objednatel zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každé jednotlivé porušení jako paušalizovanou náhradu škody na straně poskytovatele, a to na výzvu poskytovatele nejpozději do 1 měsíce od doručení této výzvy objednateli.
  • Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z některých smluv je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
  • Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  • Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  • Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatelem objednateli a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem objednateli.
  • Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webových stránkách možné provést a závazky poskytovatelem z smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 6. Doručování
  • Oznámení týkající se vztahů poskytovatele a objednatele, zejména týkající odstoupení od smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.
  • Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  • Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu objednatele či uvedenou objednatelem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce poskytovatele.
 7. závěrečná ustanovení
  • Smluvní strany se zavazují nakládat se všemi informacemi získanými v průběhu poskytování služeb jako s informacemi důvěrnými.
  • Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  • Nebude-li smírné řešení možné, smluvní strany se výslovně dohodly, že jakýkoliv spor vyplývající ze smlouvy bude řešen obecným soudem. Tímto soudem bude příslušný soud dle sídla poskytovatele.
  • Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit.
  • Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování je Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty michal@majgot.cz.

V Praze dne 1.8.2018

Affilák s.r.o.

wave